REGULAMENTUL INTERN

Regulamentul

privind organizarea și funcționarea

Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” , or. Leova, Republica Moldova

I.             DISPOZIŢII  GENERALE

Art.1  Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu”,or.Leova în continuare Liceu și este elaborat în conformitate cu Regulamentul-cadru al Republicii Moldova.

Art.2 Activitatea liceului este organizată şi se desfăşoară în baza prevederilor Constituției Republicii Moldova, Codulului educației,precum și alte acte normative și legislative generale și speciale elaborate de Ministerul Educației.

Art.3 În incinta liceului se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagare politică.

Art.4 În liceu este interzis prozelitismul religios violent, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, periclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.

Art.5 Liceul este instituţie de învăţămînt secundar general care asigură elevilor o pregătire teoretică fundamentală şi formarea unei ample culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor în învăţămîntul superior sau în instituţii de învăţămînt profesional.

Art.6 Liceul se înfiinţează, se reorganizează şi se desfiinţează în conformitate cu Legea Învăţămîntului, Legea privind aprobarea regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, prin decizia Ministerul Educaţiei şi Tineretului de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, colectivul de pedagogi şi părinţii.

 1. a) Liceul se înfiinţează cu cel puţin două clase a X-a, cu un număr de elevi stabilit de Ministerul Educaţiei şi Tineretului în conformitate cu numărul de elevi mediu pe clase
 2. b) Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu liceul.
 3. c)  Durata învăţământului în liceu este de 12 ani (clasele I-XII), cu frecvenţă la zi.

Art.7 Învăţămîntul liceal se încheie cu examen de bacalaureat, care se desfăşoară în conformitate cu regulamentul respectiv elaborat de Ministerul Educaţiei.

Art.8 La promovarea examenului de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de bacalaureat, care conferă dreptul de înmatriculare în învăţământul superior la toate specialităţile de profil sau înrudite, în conformitate cu regulamentul de admitere în învăţămîntul superior elaborat de Ministerul Educaţiei.

Art.9 În caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut (contra plată), în cadrul sesiunilor, cel mult de două ori în următorii trei ani.

 1. Organizarea învățămîntului primar și gimnazial

Art.10 Învățămîntul primar include clasele I-IV și se organizează ca învățămînt cu frecvență în  prima jumătate a zilei.

Art.11 Învățămîntul gimnazial include clasele V-IX și se organizează ca învățămînt cu frecvență.

Art.12 Pentru persoanele cu dificultăți de învățare cauzate de dizabilități, învățămîntul primar și gimnazial se poate organiza ca învățămînt la distanță, învățămînt la domiciliu și studiu individual. Organizarea acestor forme de învăţămînt se va desfăşura conform cadrului normativ elaborat şi aprobat de Ministerul Educaţiei.

Art.13 În învățămîntul primar se pot organiza grupe sau clase cu program prelungit, finanțate din surse bugetare și din alte surse legale, în modul stabilit de Ministerul Educației.

Art.14 Înscrierea în clasa I-a și în clasa a V-a se face în mod obligatoriu, fără probe de concurs, respectiv, pentru toți copiii și pentru elevii din districtul școlar corespunzător.

Art.15 Şcolarizarea elevilor în clasele I-IX se va efectua, de regulă, din districtul şcolar arondat instituţiei, în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal, conform prevederilor cadrului regulamentar stabilit de Ministerul Educaţiei, cu excluderea oricăror modalităţi de testare, examinare, etc.

Art.16  Pentru studiul anumitor discipline şcolare, stabilite în Planul –cadru de învăţămînt, aprobat de Ministerul Educaţiei, disciplinelor opţionale precum şi pentru situații speciale, clasele pot fi divizate în grupe. Constituirea grupelor se aprobă de Consiliul de administraţie al Instituţiei.

Art.17 Învățămîntul primar se finalizează cu testarea națională, organizată în baza metodologiei aprobate de Ministerul Educației.

Art.18 Indiferent de rezultatele testării naţionale absolvenţii ciclului primar sînt promovaţi în învăţămîntul gimnazial, clasa a V-a.

Art.19  Învățămîntul gimnazial se finalizează cu examene naționale de absolvire, organizate în modul stabilit de Ministerul Educației.

Art.20 La promovarea examenelor de absolvire a gimnaziului, absolvenţii obţin certificat de studii gimnaziale, ce conferă dreptul de înmatriculare în învăţământul liceal şi/ sau în învăţămîntul profesional tehnic secundar şi postsecundar în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei.

Art.21 În caz de nepromovare a examenului de absolvire a gimnaziului, absolvenţii obţin certificat de audiere a cursului gimnazial, ce conferă dreptul de înmatriculare în instituţii de învăţămînt profesional tehnic secundar.

                       III. ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI LICEAL

Art.22 Învăţămîntul liceal este organizat diferenţiat, pe profiluri: real şi umanist.

Art.23 În liceu se creează condiţii pentru asigurarea pregătirii opţionale a elevilor, ca parte integrantă a procesului de instruire.

Art.24 Admiterea elevilor în învăţămîntul liceal se face prin concurs, în baza metodologiei elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, ce se dă publicităţii înainte de începutul anului şcolar care precedă sesiunea de admitere.

Art.25 La promovarea examenului naţional de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de bacalaureat, care conferă dreptul de înmatriculare în învăţământul superior şi în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar nonterţiar în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei.

Art.26 Evidenţa rezultatelor şcolare în Instituţie se realizează prin cataloage şcolare, dosare personale ale elevilor, acte de studii, completate şi păstrate conform instrucţiunilor aprobate de Ministerul Educaţiei.

IV. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

Art.27 Anul şcolar, se organizează în două semestre, începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august al anului calendaristic următor. Orele de curs se finalizează la data de 31 mai. Pentru susţinerea tezelor semestriale de iarnă se stabilesc ultimele două săptămîni ale semestrului.

Art.28 Avînd în vedere necesitatea pregătirii temeinice a examenelor de bacalaureat, pentru elevii claselor a IX, XII-a semestrul al doilea al anului şcolar se va încheia la 25 mai.

Art.29 Pe parcursul anului de studii, elevii din învăţământul liceal beneficiază de cinci vacanţe: vacanţa de toamnă, vacanţa de iarnă, vacanţa de primăvară, vacanţa de Paşti, vacanţa de vară.

Art.30 Structura anului şcolar (durata semestrelor, vacanţelor, perioada evaluărilor de certificare : teze, examene de bacalaureat) se stabileşte anual de către minister.

Art.31 Tezele semestriale la disciplinele şcolare, se susţinut în ultimele două săptamîni ale semestrului conform orarului elaborat de conducerea Instituţiei.

 1. PROGRAMUL ŞCOLAR, ORARUL.

Art.32 Activitatea şcolară începe la ora 8.30. Consiliul de Administraţie al liceului poate aproba începerea cursurilor la o altă oră. Se interzice începutul orelor înainte de 8.00.

Art.33 Orarul liceului se elaborează de către directorul adjunct, se discută în Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către director. Definitivarea orarului se face până la 10 septembrie.

Art.34 În elaborarea şi aprobarea orarului directorul liceului poartă responsabilitate de respectarea planului cadru, a cerinţelor igienico-pedagogice şi de normare.

Art.35 Durata orei de curs este de 45 de minute; după a doua oră de curs, se recomandă o recreaţie de 20 de minute. Se admite organizarea orelor perechi pentru unele discipline şcolare. Săptămâna de activitate este de 5 zile.

Art.36 Activităţile procesului de învăţământ organizate în afara orelor de curs şi a liceului, cercurile, activităţile cultural-artistice, sportive, ecologice etc. se desfăşoară în afara orarului, cu excepţia celor incluse prin planul de învăţământ în norma didactică de predare.

Art.37. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru orice altfel de activităţi.

Art.38 Ordinea şi disciplina în liceu se asigură de conducerea liceului, administratorul, profesorul de serviciu şi personalul didactic aflat în şcoală, cu sprijinul elevilor şi părinţilor. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a serviciului se precizează în regulamentul de ordine interioară al liceului.

 

V. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

 

Art.39 Activitatea instructiv educativă a liceului se desfăşoară conform obiectivelor educaţionale prioritare, concretizate în planurile de învăţământ, curriculumul-ul disciplinar, instrucţiunile metodice, ordinele, dispoziţiile ministerului, precizărilor Directiei Invatamint, Leova.

Art.40 Planul anual de activitate şi programele semestriale se discută şi se aprobă de Consiliul profesoral. La finele fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, Consiliul profesoral totalizează activitatea instructiv-educativă a instituţiei pentru etapa şcolară anterioară şi stabileşte sarcinile pentru perioada următoare.

Art.41 Întreaga activitate didactică desfăşurată de profesori cu elevii la clasă, ca principala formă a sistemului instructiv-educativ din liceu, se realizează pe baza cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planului de învăţământ, curriculumul-ui şcolar de liceu, instrucţiunilor metodice.

Art.42 Disciplinele obligatorii şi numărul de ore prevăzut pentru fiecare an de studiu sînt stabilite prin Planul -cadru aprobat de minister şi nu sînt admise excluderea unor obiecte de studiu şi nici modificarea numărului de ore prevăzute pentru fiecare din acestea.

Art.43 Respectarea conţinutului programelor, parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sînt obligatorii pentru întreg personalul didactic.

Art.44 Procesul instructiv-educativ se realizează prin lecţii, seminare, lucrări practice, de laborator, prin cercuri de elevi şi alte activităţi extraşcolare.

Art.45 Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor se face ritmic, pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul lecţiilor şi al celorlalte forme de activitate prin examinări orale şi scrise, activităţi practice şi de laborator şi finalizează cu teze semestriale, anuale şi examenul de bacalaureat.

Art.46 Aprecierea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor se face cu note de la „10” la „l”. Nota „5” este notă minimă de promovare.

Art.47 Media anuală la fiecare disciplină se calculează pînă la sutimi, fără rotunjire, pe baza mediilor semestriale şi a notelor obţinute la tezele semestriale/anuale . Media aritmetica a tuturor mediilor anuale, calculată pînă la sutimi, fără rotunjire, constituie media generală. Ea se calculează la încheierea cursurilor pentru elevii promovaţi. Pentru elevii corigenţi sau amînaţi, media generală se calculează după promovarea examenelor de corigenţă sau amînate.

Art.48 Nota generală la examenul de bacalaureat se calculează pînă la sutimi, fără rotunjire, în baza notelor obţinute la disciplinele de examene.

Art.49 Sînt promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină din planul de învăţământ al clasei respective cel puţin media anuală „5” şi susţin cu succes tezele semestriale/anuale.

Art.50  Sînt declaraţi corigenţi elevii care la încheierea semestrului/anului şcolar obţin media sub „5” la cel puţin o disciplină şcolară inclusă în planul de învăţămînt.

Art.51 Se consideră amînaţi semestrial sau anual elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară din următoarele motive:

 1. a)absentează motivat sau sînt scutiţi de frecvenţă de către directorul instituţiei de învăţământ pe perioada participării la festivaluri, concursuri şi competiţii sportive;
 2. b)absentează pe motiv de boală ori alt motiv;

Elevii amînaţi pe semestrul 1 îşi vor încheia situaţia şcolară timp de o lună de la încheierea acestuia.

Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amînaţi anual se va face într-o perioadă stabilită de conducerea instituţiei de învăţămînt, dar nu mai tîrziu de începerea noului an de învăţămînt.

Art.52 Elevilor care nu susţin cel puţin o teză semestrială/anuală sau obţin o notă semestrială/anuală sub „5” nu li se încheie situaţia şcolară. Elevii cu situaţia şcolară neîncheiată la sfîrşit de semestru/an pot lichida corigenţa timp de o lună după sfîrşitul semestrului/anului. În cazul când elevii nu o lichidează în  două repetări ei se exmatriculează.

Art.53 La sfârşitul anului şcolar profesorii încheie situaţia şcolară a elevilor. Consiliul profesoral consemnează prin proces-verbal situaţia şcolară a elevilor: „promovat”, „corigent”, „amînat”, „exmatriculat”.

Art.54 Înscrierea elevilor în clasa a X-a de liceu se face în baza rezultatelor obţinute la concursul de admitere.

Art.55 Candidaţii admişi care nu se prezintă la cursuri până la data de 15 septembrie sau în aceeaşi limită de timp nu înaintează directorului liceului acte pentru justificarea absenţei sînt consideraţi retraşi. Locurile vacante se completează între 15-20 septembrie cu următorii candidaţi în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs.

Art.56 În liceu se respectă drepturile şi libertăţile elevilor. Sînt interzise pedepsele corporale, aplicarea sub orice formă a metodelor de violenţă fizică sau psihică.

Art. 57 Elevii au dreptul:

 • să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile;
 • să-şi aleagă cursurile opţionale, facultative;
 • să beneficieze de manuale prin schema de arendă;
 • să participe la cercuri ştiinţifice, tehnice, culturale, artistice şi sportive;
 • să participe la activităţile organizate în liceu precum şi la cele organizate în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe Directia Invatamint, Leova , cu respectarea prevederilor lor funcţionale;
 • să fie asiguraţi, în modul stabilit cu manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, alte înlesniri acordate de autorităţile publice locale;
 • să constituie consilii, asociaţii care funcţionează după un statut propriu; obiectul de activitate al acestora trebuie să fie compatibil cu principiile învăţământului, cu Regulamentul liceului;
 • să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale liceului;
 • să participe la reuniuni şi acţiuni care se vor exercita în afara activităţilor şcolare cu aprobarea directorului liceului, la cererea motivată a grupului de iniţiativă. Aprobarea de desfăşurare a acţiunii va fi condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea respectării Regulamentului de ordine interioară al liceului.

 

Art.58 Elevii au următoarele obligaţii:

 • să frecventeze, fără intîrziere, în mod obligatoriu, lecţiile şi să participe la activităţile conexe procesului de învăţământ organizate în afara orelor de clasă şi liceu. Evidenta prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs sau instruire practică de profesori şi se consemnează în catalog la rubrica obiectului de studiu respectiv. Absenţele care se datorează îmbolnăvirii sau altor cauze dovedite cu acte legale sînt considerate motivate;
 • să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea facultăţilor intelectuale, formarea priceperilor şi deprinderilor teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în cîmpul muncii;
 • să confirme, prin examinări orale şi scrise, însuşirea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor la disciplinele şcolare pentru perioada absentată;
 • să respecte cadrele didactice, personalul administrativ şi de serviciu;
 • să aibă ţinută vestimentară şi exterior decent, care să-i individualizeze ca vîrstă, sex şi categorie socială de elev; atitudine cuviincioasă, colegială; să fie modeşti, disciplinaţi în liceu, în familie, în locurile publice;
 • să respecte dispoziţiile date de conducerea liceului, de diriginte;
 • să utilizeze cu grijă manualele; să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul instituţiei;
 • să respecte normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie;
 • să suporte cheltuielile pentru pagubele materiale produse în laborator, cabinete, săli de clasă etc.
 • Elevilor li se interzice să folosească drogurile, fumatul şi băuturile alcoolice, să practice jocuri de hazard. În interiorul liceului este interzisă folosirea gumei de mestecat şi conectarea telefoanelor mobile în timpul desfăşurării orelor şi a activităţilor extracurriculare;
 • Elevii au şi alte îndatoriri, consemnate în regulamentul de ordine interioară a instituţiei de învăţământ.

 

Art.59 Se permite, la finele semestrului/anului şcolar, transferul liceenilor de la un liceu la altul sau de la colegiu la liceu, cu acordul ambelor instituţii de învăţămînt. E necesară cererea solicitantului, situaţia şcolară încheiată, susţinerea examenelor de lichidare a diferenţelor de programe în caz de necesitate.

Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu acordul ministerului.

Art.60 Înmatricularea elevilor reîntorşi de la studii: burse de peste hotarele ţării, se face cu acordul Ministerului Educaţiei. E necesară cererea elevului, situaţia şcolară de la întoarcerea din străinătate.

 

VI. l. RECOMPENSE

 

Art.61 Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 • evidenţierea făcută de diriginte în faţa colegilor de clasă;
 • evidenţierea făcută de director în faţa colegilor de liceu;
 • comunicare verbală sau scrisă adresată de diriginte sau director părinţilor;
 • trimitere cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;
 • premii, diplome, diplomă de merit, medalii, insigne;
 • premii de onoare ale liceului.

VI.2. SANCŢIUNI

 

Art.62 Liceenii care încalcă prevederile regulamentului liceului sînt sancţionaţi. În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile sînt:

 1. a) observaţie şi avertizare individuală;
 2. b) mustrare scrisă;
 3. c) mustrare în faţa Consiliului profesoral;
 4. d) preaviz de exmatriculare;
 5. e) exmatricularea din liceu. Sancţiunea va fi comunicată părinţilor în termen de 3 zile de la luarea deciziei;
 6. f) suportarea cheltuielilor pentru pagubele materiale produse în laborator, cabinete, săli de clasă etc.
 7. g) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină pe durata unui an şcolar. Preavizul de exmatriculare se înmînează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.

Sancţiunea se aplică elevilor din ciclul II al învăţămîntului secundar general, cu excepţia elevilor din învăţământul primar şi gimnazial.

Sancţiunea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi şi în dosarul personal al elevului, în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfîşitul semestrului sau al anului şcolar. precizîndu-se numărul şi data ordinului

Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului pentru comportament.

Art.63 Acordarea sancţiunilor va fi efectuată astfel:

 • de director pentru punctele de la „a” la „b”;
 • de Consiliul profesoral pentru punctele de la „c” la „f”, la propunerea profesorilor care predau la clasă sau a directorului.

Art.64 Elevii care absentează motivat de la cursuri şi activităţi peste 40 de ore pot fi (cu acordul elevului şi a părinţilor) declaraţi retraşi pentru anul de studii respectiv, cu dreptul de a repeta anul de studii în anul şcolar următor.

Art.65 Elevii care absentează fără motiv, pe parcursul anului şcolar, mai mult de 60 de ore ori 10 ore la o disciplină şcolară se exmatriculează. Decizia de exmatriculare aparţine Consiliului profesoral al liceului.

 

VII. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII LICEULUI.

ORGANELE ADMINISTRATIVE ŞI CONSULTATIVE. PERSONALUL DIDACTIC

 

Art.66 In liceu funcţionează următoarele organe administrative şi consultative:

 • Consiliul profesoral al instituţiei de învăţământ;
 • Consiliul de administraţie;
 • Consiliul metodic;
 • Consiliul reprezentativ al părinţilor;
 • Consiliul elevilor;
 • catedre metodice;
 • catedra diriginţilor.

Art.67 În liceu activează:

 • personal didactic de conducere, din care face parte directorul, directorii adjuncţi;
 • personal didactic de predare – profesorii;
 • personal didactic auxiliar şi personal tehnico-administrativ, prevăzut de statele-tip aprobate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor.

 

VII. 1 .CONSILIUL PROFESORAL

 

Art.68 Consiliul profesoral al liceului, cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare şi este prezidat de director. Secretarul Consiliului profesoral este numit de director.

Participarea personalului didactic la şedinţele Consiliului profesoral este obligatorie. Cadrele didactice care absentează nemotivat de la Consiliu sînt sancţionate de către director în conformitate cu prezentul Regulament.

Art.69 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

 1. a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din liceu;
 2. b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a liceului;
 3. c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;
 4. d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
 5. e) aprobă componenţa nominală a catedrelor metodice din liceu;
 6. f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
 7. g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al liceului, conform legislaţiei în vigoare;
 8. h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
 9. i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
 10. j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al liceului, conform reglementărilor în vigoare;
 11. k) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
 12. l) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al liceului;
 13. m) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, a Directiei Invatamint, Leova sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite Directiei Invatamint, Leova propuneri de modificare sau de completare;
 14. n) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din liceu.

Art.70 Consiliul profesoral se întruneşte de patru ori în semestru. În cazuri excepţionale (primirea unor dispoziţii urgente, examinarea unor cazuri grave de indisciplină etc.), consiliul profesoral poate fi convocat de director sau la cererea cadrelor didactice în şedinţă extraordinară.

Art.71 Problemele abordate la Consiliul profesoral sînt consemnate în registrul de procese verbale.

Hotărîrile Consiliului profesoral sînt obligatorii pentru tot personalul didactic, elevi şi părinţi..

În cazul în care hotărîrile Consiliului profesoral încalcă legislaţia şcolară, directorul are drept de veto, informînd despre acest fapt Directiei Invatamint, Leova .

 

VII.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

Art.72 Consiliul de administraţie al liceului este format din cel puţin 7, dar nu mai mult de 11 membri. Din Consiliul de administraţie pot face parte: directorul, directorii adjuncţi, cadre didactice alese de Consiliul profesoral, reprezentanţi ai părinţilor, elevilor, administraţiei publice locale.

Directorul liceului este preşedinte al Consiliului de administraţie.

Art.73 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

 • asigură aplicarea în practică a prevederilor Legii Învăţământului, a ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate de minister şi a celor elaborate de Directiei Invatamint, Leova
 • elaborează planul anual de activitate, programele semestriale şi pe domenii de activitate;
 • analizează periodic ritmicitatea parcurgerii materiei de studiu;
 • analizează periodic nivelul de pregătire al elevilor;
 • stabileşte măsuri pentru crearea unui sistem de legătură între şcoală şi familie prin intermediul comitetelor de părinţi: al liceului şi ale claselor aparte;
 • elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară al liceului şi urmăreşte respectarea lui de către toţi elevii şi întregul personal al liceului;
 • analizează abaterile săvîrşite de personalul liceului în instituţie şi în afara ei şi propune, după caz, sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare;
 • aprobă, în baza propunerilor şefilor de catedre metodice, acordarea primelor pentru personalul liceului.

Art.74 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau de câte ori consideră necesar directorul sau membrii acestuia. 

VII.3. PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE

 

Art.75 Posturile didactice de predare in liceu se ocupă prin concurs. Concursul de ocupare a locurilor vacante, se organizează în baza unei metodologii elaborate de liceu şi aprobate de direcţia de învăţămînt, Leova

Art.76 Numirea şi eliberarea din post a personalului didactic de predare se face în conformitate cu Legea Învăţămîntului.

Art.77 Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul regulament şi prevederile contractului individual de muncă.

Art.78 Drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice şi ale altor salariaţi din liceu sunt stabilite în prezentul Regulament.

Art.79 Drepturile personalului didactic vizează:

 • respectarea demnităţii profesorului;
 • libertatea opiniei;
 • asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea permanentă;
 • libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii, utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţămîntului, modernizarea procesului de învăţământ prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, înfiinţarea în liceu a unor laboratoare, cabinete, cenacluri, publicaţii etc., conform legii;
 • participarea la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt în liceu;
 • dreptul de a participa la conducerea instituţiei de învăţământ;
 • dreptul de a beneficia de înlesniri stabilite de regulamentul instituţiei de învăţămînt, de legislaţia în vigoare;
 • dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite.

Art.80 Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii:

 • studiază planurile de învăţămînt, programele analitice, manualele şcolare şi literatura de specialitate;
 • întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată;
 • face proiecte didactice sau schiţe de proiect pentru lecţii;
 • realizează orele de predare la clasă;
 • asigură eficacitatea procesului instructiv-educativ;
 • stimulează activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;
 • asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare;
 • organizează şi desfăşoară concursurile şcolare;
 • participă la activităţile catedrei metodice, ale Consiliului profesoral;
 • participă la şedinţele şi activităţile Consiliului de administraţie cînd este solicitat;
 • organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;
 • organizează meditaţii şi consultaţii cu elevii la disciplina predată;
 • colaborează cu familia elevilor;
 • îşi îmbogăţeşte, în permanenţă, pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;
 • participă la activităţile de perfecţionare organizate în liceu şi în afara liceului;
 • îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului;

Art.81 Atestarea cadrelor didactice, acordarea de grade didactice se va efectua conform Regulamentului în vigoare.

VII.4. DIRECTORUL

 

Art.82 Directorul este conducătorul liceului pe care îl reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală.

Art.83 Funcţia de director poate fi deţinută de persoane cu studii pedagogice superioare cu stagiu de muncă de cel puţin 3 ani şi, de regulă, cu grad didactic.

Art.84 Numirea în funcţia de director se face (prin concurs, pe termen de 4 ani) în conformitate cu Codul educației şi Legea privind administraţia publică, de către Ministerul Educaţiei.

Art.85 Directorul:

 • coordonează şi răspunde de întreaga activitate instructiv-educativă şi administrativă a liceului, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţământ;
 • ia măsuri pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a liceului, pentru organizarea şi funcţionarea cantinei;
 • răspunde de aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în instituţia de învăţământ.

Art.86 Directorul, conform legislaţiei în vigoare:

 • reprezintă instituţia de învăţământ în toate organele de stat;
 • emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
 • repartizează bunurile şi resursele materiale;
 • încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procure, este ordonator de credite:
 • face rapoarte asupra activităţii liceului.

Art.87 Directorul liceului, în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 • numeşte şi eliberează din post personalul didactico-auxiliar, personalul tehnico-administrativ;
 • stabileşte, de comun acord cu organizaţia sindicală, obligaţiile de serviciu ale personalului angajat.

Art.88 Directorul răspunde de completarea documentelor şcolare, de păstrarea lor în bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.

 

VII.5. DIRECTORUL-ADJUNCT

 

Art.89 Directorul-adjunct este numit (prin concurs, pe o perioadă de 4 ani) de către directorul instituţiei de învăţămînt prin coordonare prealabilă cu Ministerul Educaţiei, din rîndul profesorilor cu grad didactic, experienţă pedagogică şi cu stagiul de predare de cel puţin 3 ani.

Art.90 Directorul-adjunct are următoarele atribuţii:

 • poartă responsabilitate de organizarea optimă a procesului educaţional;
 • întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din liceu ;
 • repartizează sarcinile didactice personalului de predare;
 • controlează, prin asistenţe la ore, prin verificarea proiectelor didactice, modul de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, calitatea procesului instructiv-educativ cu elevii;
 • dirijează activitatea metodică /de evaluare a elevilor;
 • asigură aplicarea planurilor de învăţămînt şi a programelor şcolare;
 • controlează ritmicitatea parcurgerii materiei la disciplinele de învăţămînt;
 • elaborează graficul tezelor semestriale/anuale, a probelor de corigenţă şi examinărilor elevilor  amînaţi la încheierea situaţiei şcolare, a concursurilor şcolare;
 • efectuează activităţi de control şi evaluare a cadrelor didactice;
 • coordonează activitatea catedrelor metodice;
 • coordonează şi îndrumă activitatea de perfecţionare şi pregătire a personalului de predare valorificînd la nivelul liceului forme şi activităţi de perfecţionare.

VII.6. DIRIGINTELE

 

Art.91 Activitatea instructiv-educativă la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director.

Art.92 Dirigintele îndeplineşte următoarele sarcini:

 • urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi ia măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
 • analizează periodic situaţia şcolară a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea acestora la îndeplinirea cu succes a îndatoririlor lor şcolare;
 • ţine legătura cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce în vederea coordonării eforturilor pentru obţinerea unor rezultate optime în instruirea şi educarea elevilor;
 • se preocupă de educaţia igienico-sanitară a elevilor;
 • organizează şi conduce activitatea clasei, ţinând seama de problemele educative pe care le ridică viaţa, colectivul de elevi şi de sarcinile educative ale liceului;
 • sprijină, împreună cu ceilalţi profesori, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
 • ţine legătură cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură;
 • calculează media generală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfîrşitul anului şcolar;
 • completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte de şcolarizare;
 • informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;
 • răspunde de baza materială a clasei pusă la dispoziţie.

 

VII.7. CATEDRA DIRIGINŢILOR

 

Art.93 Catedra diriginţilor este constituită din diriginţii tuturor claselor.

Art.94 Catedra diriginţilor are următoarele atribuţii:

 • dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de dirigenţie:
 • analizează activitatea educativă organizată cu elevii în clasă, în afara clasei şi a liceului;
 • organizează schimburi de experienţă;
 • orientează colectivul didactic al liceului în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unice faţă de elevi.

 

VII.8. CATEDRA METODICĂ

 

Art.95 Catedra metodică se constituie din profesori care predau aceeaşi disciplină de învăţămînt sau din personal didactic cu specialităţi înrudite.

Art.96 Şeful catedrei metodice este numit de directorul liceului, de regulă, cu consultarea membrilor ei.

Art.97 Şeful de catedră, împreună cu colegii de specialitate, este obligat ca la prima şedinţă dinaintea începerii anului şcolar să analizeze conţinutul programei de învăţământ la disciplina respectivă, repartizarea conţinutului pe capitole, subcapitole şi teme, punînd un accent deosebit pe cunoaşterea şi găsirea modalităţilor corecte de realizare a obiectivelor generale şi specifice ale programei şi pe cunoaşterea, însuşirea şi adaptarea la specificul liceului, a fiecărei clase, a precizărilor orientative de ordin metodic.

Art.98 Catedra metodică are următoarele atribuţii :

 1. a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a liceului şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia liceului;
 2. b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 3. c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
 4. d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
 5. e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
 6. f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
 7. g) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
 8. h) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
 9. i) şeful de catedră stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei metodice;
 10. i) şeful de catedră metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei metodice şi propune Consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;
 11. j) organizează activităţi de formare continuă – acţiuni specifice instituţiei de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
 12. k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei, cu precădere la tinerii specealişti noi veniţi în instituţia de învăţământ;
 13. l) elaborează rapoarte, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;

 

VIII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI PATRIMONIUL LICEULUI

 

Art.99 Finanţarea liceelor se efectuează în modul stabilit din următoarele surse:

 • bugetul de stat;
 • credite bancare;
 • surse extrabugetare (servicii  educaţionale suplimentar prestate populaţiei, donaţii şi vărsăminte benevole ale persoanelor fizice şi juridice, alte venituri legale).

Art.100 Se interzic:

 • încasările de bani de la părinţi, de către persoanele fizice neautorizate, pentru nevoile instituţiei de învăţămînt (reparaţii, renovări, amenajări etc.). Vărsămintele de bani pentru nevoile liceului se pot face pe principii strict benevole, cu destinaţie concretă, la contul special al instituţiei de învăţămînt sau la un alt cont deschis în acest scop, cu eliberarea pentru donatori a unor recipise sau chitanţe corespunzătoare. Beneficiarii mijloacelor băneşti încasate de la donatorii benevoli vor prezenta anual dări de seamă în faţa donatorilor cu privire la cheltuirea sumelor încasate:
 • intimidarea, sub orice formă, a elevilor în vederea obligării lor să facă vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri;
 • organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţi didactice cu plată sub orice formă. Activităţile didactice cu plată pot fi organizate şi desfăşurate numai de persoanele fizice sau juridice care au obţinut licenţa de prestare a serviciilor educaţionale şi de instruire conform Legii Republicii Moldova privind licenţierea unor genuri de activitate nr.451-XV din 30.07.2001.

Directorul liceului poartă responsabilitate pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului articol.

Art.101 Activitatea economico-financiară se efectuează conform actelor normative în vigoare.

Art.102 Baza materială a liceului poate cuprinde spaţii pentru procesul de învăţămînt, mijloace de învăţământ şi cercetare, biblioteci, staţiuni didactice şi de cercetare, unităţi de microproducţie, ateliere şcolare, ferme didactice, terenuri agricole, câmine, cantine, baze cultural-sportive, spaţii cu destinaţie de locuinţă, precum şi alte obiecte de patrimoniu destinat învăţământului.

Art.103 Bunurile aparţinînd liceului se pot transfera la alte unităţi de învăţămînt la înţelegerea conducerilor unităţilor şi cu aprobarea DGETS Chişinău şi a autorităţilor publice locale.

Art.104 Inventarierea şi casarea se fac în conformitate cu legile în vigoare. De efectuarea acestora răspunde directorul liceului şi contabilul-şef (cînd ele este inclus în lista personalului scriptic).

 

 

IX. DOCUMENTAŢIA

Art.105 Liceul îşi desfăşoară activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente din unităţile şcolare elaborat de Ministerul Educaţiei, Directia de invatamint, Leova . Documentaţia liceului se completează sistematic, corect, cu cerneală sau pix, sau se dactilografiază.

Art.106 Documentaţia cu referire la evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară:

 • lista nominală a elevilor care au participat la concursul de admitere in liceu;
 • lista nominală a elevilor înmatriculaţi în clasa a I, X-a;
 • registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor;
 • registrul alfabetic al elevilor;
 • dosarele personale ale elevilor;
 • cataloagele claselor;
 • registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii;
 • procesele-verbale ale examenelor de admitere şi tezelor semestriale;
 • extrasele din procesele-verbale ale examenului de bacalaureat.

Art.107 Documente ce ţin de organizarea şi dirijarea procesului instructiv-educativ:

 • planul anual de activitate al liceului;
 • actele controalelor tematice şi frontale;
 • registrul de evidenţă a personalului liceului;
 • cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;
 • cartea de ordine cu privire la personal;
 • cartea proceselor-verbale ale consiliului profesoral;
 • cartea proceselor-verbale ale consiliului de administraţie;
 • registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice.
 • rapoartele-sinteză prezentate  de către liceu la sfîrşitul anului şcolar direcţiei învăţămînt, Leova

Art.108 Raportul statistic al liceului la începutul şi sfîrşitul anului (ŞG).

Art.109 Documente ce ţin de secretariat:

 • registrul documentelor de intrare;
 • registrul documentelor expediate;
 • nomenclatorul documentelor instituţiei;
 • dosarele personale ale cadrelor didactice;

Art.110 Documente ce ţin de activitatea economică şi financiară:

 • paşaportul tehnic al instituţiei de învăţămînt;
 • devizul de cheltuieli;
 • lista tarifară;
 • tabelul lunar de evidenţă a timpului de lucru şi calculării salariului;
 • actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;
 • contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;
 • registrul de evidenţă a materialelor;
 • tabelul de eliberare a materialelor;
 • registrul de inventariere a fondului bibliotecii;
 • registrul de inventariere a fondului de manuale;
 • actele de decontare a valorilor materiale.

Art.111 Completarea şi perfecţionarea documentaţiei se face în baza Instrucţiunii cu privire la documentaţia şcolară, aprobată de Ministerul Educaţiei

X. DISPOZIŢII FINALE

Art.112 Liceul este persoană juridică, dispune de sigiliu cu stema de stat a Republicii Moldova şi de alte atribute.

Art.113 În conformitate cu Ordinul Ministerului ?Educatiei al Republicii Moldova  nr. 414 din 13.08.2003 liceului i-a fost conferit numele lui Mihai Eminescu, personalitate de seamă, care s-a evidenţiat printr-o remarcabilă activitate politică, ştiinţifică, pedagogică, culturală si poetul neamului nostru

Art.114 Liceul prezintă în termenele stabilite informaţii, alcătuieşte dări de seamă despre organizarea şi desfăşurarea muncii instructiv educative.

Art.115 Pentru perfectarea evidenţei şcolare, în liceu se completează şi se păstrează formulare, acte de studii conform instrucţiunii “Cu privire la evidenţa, perfectarea, păstrarea şi eliberarea actelor de studii” elaborată de Ministerul Educaţiei.

Art.116 Liceul are dreptul de a stabili contacte şi a încheia acorduri de colaborare directă cu instituţii de învăţământ din ţări străine în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.