Regulament

Aprob

Directorulliceului

__________Lozan Stanislav

 

 

 

REGULAMENTUL SPECIFIC

PRIVIND ORGANIZAREA Sl DESFĂSURAREA

OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI  LlTERATURA ROMÂNĂ, DE MATEMATICĂ

 ÎN ÎVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 AN SCOLAR 2017-2018

 

OBIECTIVE GENERALE

Identificareavalorică, stimulareașipromovareaelevilor cu aptitudiniintelectualeșiinteresesporitepentru un anumitdomeniu de studii.

Dezvoltareacapacitățilorși a talentelordeosebiteînvedereaconstituiriișidezvoltăriiviitoruluipotențialintellectual.

                      OBIECTIVELE OLIMPIADELOR ȘCOLARE LA DISCIPLINELE DE STUDII

 • Stimulareainteresuluisporit al elevilorînraport de anumite discipline șidomenii ale cunoașterii;
 • Dezvoltareaabilităților de mobilizare a voinței, facultățilorintelectualeși a spiritului competitive;
 • Favorizareaschimbului de opinii/ experiență, cu referință la obiectele de studii;
 • Selectarea, la nivel de performanță, a potențialuluiintelectual, cu acordareaulterioară a unorfacilități de manifestare a capacitățilorîninteresulpropriușicel al societății.
 • Stimulareamotivațieielevilorpentruînvățareșirezultateleei.

 

                                                               CAPITOLUL I

Cadrul general

Art.l. (1) Prezentulregulamentdefinestecadrul specific de organizaresidesfăsurare a olimpiadei delimbașiliteraturaromână, de matematicä — nivelprimar, înanulscolar 2017-2018.

(2) Olimpiada se adreseazăelevilor din clasa a III-a, a IV-a capabili de performantedeosebite la limbasiliteraturaromână , la matematică.

Art.2. (1) Olimpiadaurmărestesäevaluezedeprinderile de comunicare, de receptaresi de producere a mesajelorscriseale elevilor, înbazaunui test de performanță( rezolvări de sarcini de lucru formulate înbazaunui text necunoscut, unsubiec de creativitate )găsireacelormaieficientesoluții de rezolvare a exercițiilor , problemelor.

(2) La aceastäcompetitie pot participaelevii din învățământprimarclasa a III –a, a IV-a.

Art.3. (1) Etapele de desfăsurare a Olimpiadeisunt:

etapapescoalä;

(2) Datelesustineriiprobelorsunt:

 • 6 februarie, ora 13.20( Matematica )
 • 14 februarie, ora 13.20 ( Limbașiliteraturaromână )
 • Pentrutoateetapeledesfăsurăriiolimpiadei de limbasiliteraturaromână, matematică la nivelprimar sevororganizadoar probe scrise.

CAPITOLUL ll

Organizareaolimpiadei

Art.4. (1) Olimpiadaesteorganizată de cătreAdministrațiainstituției de învățământ.

(2) ResponsabilitateaorganizăriisidesfășurăriiOlimpiadeiîirevine, administrațieiprecumșigrupului de lucru format din cadre didactice din învățământprimar.

Art.5 (1) Administrația instituției de învățământ:

 • Asigură calitatea desfăsurării olimpiadelor școlare la disciplinele de concurs;
 • Cooptează cadrele didactice în procesul de organizare și desfășurare a olimpiadelor;
 • Stabilește componența grupului de lucru și a comisiei de contestare;
 • Gestionează resursele financiare prevăzute pentru desfășurarea olimpiadelor;
 • Este responsabilă de securitatea și integritatea tuturor materialelor pentru olimpiadă;
 • Constituie și aprobă prin ordin scris,consiliul olimpic, grupul de lucru, comisia de evaluare din care fac parte învățători, cu excepția învățătorului de la casă dată.

Art.6. (1) Selectiaparticipanților la olimpiadă se va face obiectiv,peclase, cu respectareaprevederilor din prezentulregulament. La fiecareetapă a olimpiadei de limbasiliteraturaromană,matematică un elev participant poateacumula maxim 50puncte.

CAPITOLUL III

Elaborareasubiectelorsidesfăsurareaprobelor

Art.7. Pentrucrearea de șanseegale, la elaborareasubiectelorvor fi respectatecriteriileceurmează:

 • Corespunderea cu prevederileprogramelorșcolare, raportate la exigențelesuperioare ale acestora, atât din punct de vedere al volumului de obiective, câtși al gradului de complexitate;
 • Posibilitateauneievaluări maximal obiective;
 • Corespundereavolumuluisolicitat de aptitudinitimpuluirezervatpentru concurs;
 • Caracterulformativșicreativ al probelor.

Art.8 (1) Subiectelepentruprobelescrise la etapelelocalăvor fi elaborate de către un grup de lucru format din cadre didactice de specialitate, coordonat de director adjunct responsabil de procesulinstructivînînvățământprimar.

(2) Odată cu elaborareasubiectelorpentrufiecareprobă, grupurile de lucruvorelaborasibaremele de corectaresidescriptoriipentruevaluare.

Art.9. Programaspecifică de olimpiadăesteprogramascolaráInvigoare.

Art.10. Timpul de lucrueste de:

 • 60 de minute la etapalocală;

CAPITOLUL IV

                                                                        Evaluarea

Art.11Evaluarealucrárilorscriseesterealizată de cătreînvățători, cu excepțiaînvățătorului de la clasadată, care au eleviparticipanți la concurs.

Art.12. (1) La  Olimpiade, evaluarea se face cu respectareabaremului de evaluare.

(2)Rezultateleprobelor la Olimpiadă se apreciază cu punctajecuprinseIntre 0 si 50.

Art.13. (1) La evaluarealucrărilor, la probascrisá, invățătoriievaluatorivormarcagreselileprinsubliniereaacestora.

(2)  Rezultatele secomunicădupăcelmult 48 de oreprinafișareaacestora, înordinedescrescătoarevaloricăsialfabetică

.

CAPITOLUL V

Contestațiile

Art.14. (1) Rezultateleobtinute de concurenti la probelescrise aleolimpiadei pot fi contestate. Eleviiparticipanți pot contestalucrărilescise

(2) Contestațiile la etapalocalăse vordepune in ziuaîn care au fostcomunicaterezultatele, pănă la ora 16.00, la administrațialiceului.

Art.15Pentrurezolvareacontestatiilor, presedintelecomisiei respective numește o subcomisiealcătuită din 2profesori cu experientá ca evaluatori .

Art.16. Încazuldivergențelorînapreciere, deciziafinalăaparținepreședinteluiconsiliuluiolimpic.

Art. 17.  (1) Rezultatelecontestărilor se noteazăînprocesul – verbal, semnat de cătretoțimembriicomisiei de contestare.

(2) Dupăeventualareevaluare la contestații, se afiseazărezultatele finale, înordinevaloricăsialfabetică.

Art.18. (1) La toateetapeleOlimpiadei, depunereacontestației se face de cătrepărintele, tutorele, reprezentantul legal al elevului participant.

(2) La toateetapeleOlimpiadei, rezultatele finale se comunicădupăcelmult 48 de ore de la încheiereaintervaluluiorardestinatdepuneriicontestațiilor.

CAPITOLUL VI

Premierea

Art.19. (1) La toateetapeleOlimpiadei, ierarhiaconcurentilor, In vedereapremierii se stabilesteînordineadescrescătoare a punctajelorobținute.

(2) La etapalocală a Olimpiadeivor fi acordateurmătoarelepremii:

 • Premiul I
 • PremiulII
 • Premiul III

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art.20. Eleviiparticipanțila  Olimpiadă se vorprezenta la concurs avândasupralor pix de culoarealbastră,maculatoarestampilate de la direcțialiceului .

Art.21. Sălile de clasăsuntpregătitepentruaceastăactivitate, inclusivprineliminareaoricărormaterialedidacticecearputeainfluiențaeleviiînrealizareaprobelorscrise.

Art.22. Indiferent de rolulîncadrulcompetiției, profesoriiimplicati In organizareasidesfăsurareaolimpiadei care vorîncălcadeontologiaprofesionalăvor fi sancționati .

Art.23. Respectarearegulamentuluiprivindorganizareașidesfășurareaolimpiadeișcolareesteobligatoriepentrutoatepersoanele implicate îndesfășurareaprocesului .